lavendel2

   
oerkrêft

't is bûten droech
binnen it kessen
wiet fan swit en triennen

nij libben
út it waarme wetter wei
gûlt it har frij

siket my

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)