lavendel2

oerkrêft

't is bûten droech
binnen it kessen
wiet fan swit en triennen

nij libben
út it waarme wetter wei
gûlt it har frij

siket my

aukje wijma