lavendel2

leaf lyts berntsje

leafdefolle hannen
sille dy widzje en drage

leafdefolle eagen
dyn wêzen yn har opnimme

ús leafdefolle Skepper
sil mei dyn heit en mem
oer dy hoedzje

 aukje wijma