Afdrukken
Hits: 937
de wei nei Peaske

moarn set ik de earste stappen
op wei nei Peaske

fjirtich dagen gjin bûter op ‘e bôle
gjin alkohol
stil wêze
lêze oer Him

elke dei oan ‘e bûtenkant
oandacht jaan
foar wat der binnenyn my
ôfspilet

moarn it begjin fan in tocht
mei yn- en útsichtende weg naar Pasen

morgen zet ik de eerste stappen

op weg naar Pasen

veertig dagen geen boter op mijn brood
geen alkohol 
stil zijn en lezen over Hem

elke dag aan de buitenkant
aandacht geven
voor wat binnenin mij
afspeelt

morgen  begint een tocht
met in- en uitzichten

aukje wijma