Afdrukken
Hits: 2736
goed freed

sa fier gong Hy
oant swit op bloed útrûn

Hy waard te gek set
krusige

sa fier boppe
 minsklik befetten út
 
omearmet
Syn leafde 
dy en  my

aukje wijma
..................................