lavendel2

   
útstrieling

Jo Geast

kleuret hjoed fiolet
bringt treast
oan ferskopte minsken

gûlt oer driuwende bern
 op 'e libbenssee

fersûpt
om frij te libben

oerwint it ûnminskelik ferstân

Jo Geast
kleuret hjoed pears
fan ûnrjocht
ûnmacht fan leafde leech

driuwt fier fuort
sa tichteby ús hús

 ús beskutte
waarme wente


Jo Geast waait oeral
oer lân en see

nimt 'e skriembea
fan ús allegearre meiaukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)