lavendel2

   

IMG 20200415 092033648 HDR 1 2


‘t is Peaske west
benearing eangstme
is foarby
wy binne frij

‘t is oarloch west
fertriet en krapte
ûnderdrukking
is foarby

wy binne frij

ek hjoed de dei

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)