lavendel2

Jûnbea (gebed)

 

            Lit my noait Jo grûn ferlitte.

            Stean my troch Jo lijte by.

            Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst

            gjin belang mear hawwe foar my.

  

            Underweis ken ‘k eltse sydwei,

            mar ‘k bin wurch fan ‘t gerin.

            Kaam troch Jo wer op it rjochte paad.

            Jo jouwe oan myn libben sin.

  

            Dagen binne as gedachten,

            as de keamers, dy ‘t ik hier.

            Eltse ierdske dream fan rykdom en rom

            is as skaad op muorren skier.

  

            Wat ik sykje  is genede,

            elts momint fan eltse dei.

            Longerje sa nei Jo wetter fan rêst,

            wize Jo Hear my de wei.

  

            Wat ik sykje is genede,

            elts momint fan eltse dei.

            Longerje sa nei Jo wetter fan rêst,

            wize Jo, Hear, my de wei.

            wize Jo, Hear, my de wei.

 

Gezongen? Klik hier.

 

Dit is een Afrikaans gebed,vanuit het Nederlands

naar het Frysk oerset troch

Jurjen vd Meer, Klaas Bruinsma, Alie Veenstra. en Henk Veenstra

Zang en arrangement

Alie Veenstra 

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)