Afdrukken
Hits: 4181
djip wetter

wêr fyn ik
yn 'e neare nacht Jo ljocht
 
Jo wetterstream nij libben
wêr bliuwt 't fertrouwen
fan myn hert
yn stoarmwaar mei oerein
Jo fundemint
is klear en geef
troch twifel en troch tiid

aukje wijma