lavendel2

   
djip wetter

wêr fyn ik
yn 'e neare nacht
Jo ljocht
Jo wetterstream
nij libben

wêr bliuwt
't fertrouwen
fan myn hert
yn stoarmwaar
mei oerein

Jo fundemint
is klear en geef
troch twifel
en troch tiid

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)