lavendel2

   
dichterswurk

al jierren kamen
wurden troch dy
delskreaun op my ta

en no dizze tiid 
fan
dielen 
tusken wurden
fan ôf it papier
en útsprutsen
leit in wrâld fan 
net te sizzen gefoel

taastber 
binne de letters
se meitsje in brêge
yn rigels ferwurde

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)