am-fluss

   
in wei nei libben

yn ‘e tsjinstream
stean gean

in wei
mei wjerstân
en pine
ûnwissens

tsjin ‘e stream
yn witte

dizze wei
mei kûlen en swierrichheid

is libbensfetber
bringt
feilichheid

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)