lavendel2

   
in wei nei libben

yn ‘e tsjinstream
stean gean
in wei mei wjerstân
en pine ûnwissens

tsjin ‘e stream
yn witte
dizze wei mei
kûlen en swierrichheid

is libbensfetber
bringt feilichheid

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)