lavendel2

wûnder

do lyts krûpend rupske
hast op dyn koarte poatsjes
in lange wei te gean

fan griene blêdsjes frette
in húske
om dy hinne wuolje
en dêrnei hiel hiel lang sliepe

en dan sjoch ris oan
as dyn eachjes wer
iepen gean
do stadich oan
út dyn hoaltsje krûpst

fladderjend mei dyn fleurige fleugels
as in prachtich moaie flinter
dûnsjend ús bliid makkest

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)