lavendel2

beppebern

dyn eagen sjogge op
nei my en freegje
leafdefol oandacht

myn eagen sjogge del
op dy en jouwe
oandachtich leafde

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)