lavendel2

Ik bin der

fan alles en elkenien
ferlitten iensum

my der oan tajaan

en dan in ljochtpuntsje
in momintsje mar

by de tiid kommend
is it begripen
my te wûnderlik
myn ferstân
wol der net oan

Hy wie der
en is der
foar ienris en altyd

aukje wijma
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)