Afdrukken
Hits: 2517

fugelfrij

frij bisto
om te gean
slach dyn wjukken út

de frede fan de Ivige
jout dy de romte

wês net bang
of ûngerêst
libje folop frij

aukje wijma