lavendel2

   

rûn de langste dei

de flearbei bloeit
de sinne skynt 
jûns njoggen oere

in sylboat gliid
oer it stille wetter

ik waarmje my
en jou my del
te midden gouden strielen

aukje wijma


   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)