lavendel2

   

rûn de langste dei

de flearbei bloeit
de sinne skynt
jûns njoggen oere

in sylboat
gliid oer it stille wetter

in lange dei

midden
it waarme jûnsljocht
mei tankberens
oer frede
foar each en hert


aukje wijma


   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)