lavendel2

   
efter de kime wei

de skimer ropt de nacht in kear
de dei ferdwynt har goud
giel efterlitten op wolken
wetter minskebern

't is stil oer it fjild
de blommem teare
ticht har reade rykdom
wy skôgje oer de dize nei

Jo kamen del
mei waarme sinne strielen
t wie sa fertrout sa
's alle oare dagen

te wêzen yn Jo hoede

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)