lavendel2

sjoch ik mei Jo eagen
Ivige

dan sjoch ik
√Ľneinige waarm hertigens

eltse dei
komme Jo my
mei soarch yn 'e mjitte
mei ik op 'e nei
begjinne

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)