lavendel2

sjoch ik mei Jo eagen
Ivige

dan sjoch ik
ûneinige waarm hertigens

eltse dei
komme Jo my
mei soarch yn 'e mjitte
mei ik op 'e nei
begjinne

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)