Afdrukken
Hits: 3328
as wy der mei
foar it fuotljocht komme

en Jo befreegje

lústerje Jo
tewille fan ús

aukje wijma