lavendel2

   
as wy der mei
foar it fuotljocht komme

en Jo befreegje

lústerje Jo
tewille fan ús

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)