am-fluss

   

op dit stuit


op ljochtskyndei
komt 'e himel de ierde yn 'e mjitte

ferbjustere
sit ik oan it wetter

de jiske fan juster
oan myn fuotten


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)