lavendel2

   
foar it nije jier
lit dy it hert net op 'e doele bringe
troch alle skrikkelgrauske tiden
en leau foar altyd
dat leafdesfjoer
ûnder en oer alles hinne
it lêste wurd hawwe sil
eagen opljochtsje lit
en minsken mei hert en siel
oan elkoar tabetrout
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)