Afdrukken
Hits: 3350
frijheid
geandewei
tusken it blau fan 'e himel
en it grien fan it gers

drinke myn eagen
it flinterjende ljocht
dat troch de hjerstblêden
op my ta komt
ik mei gean
der 't ik hinnegean
aukje wijma