lavendel2

frijheid

geandewei
tusken it blau fan 'e himel
en it grien fan it gers


drinke myn eagen
it flinterjende ljocht
dat troch de hjerstblêden
op my ta komt
 
ik mei gean
der 't ik hinnegean
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)