Afdrukken
Hits: 4510
wûnder

lonkjes gean iepen
yn in befrijend skriemen
azemt se

foar’t earst

libbenslang

siken
sûnder euvelmoed
dy ‘t  ‘e loft har ta libben jout

aukje wijma