lavendel2

wûnder

lonkjes gean iepen
yn in befrijend skriemen
azemt se

foar’t earst

libbenslang

siken
sûnder euvelmoed
dy ‘t  ‘e loft har ta libben jout

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)