lavendel2

   
út it sicht

it paad is leech
do mochtst oerstekke
nei it lân
dêr ’t wy gjin
weet fan hawwe

mei de Ivige
ús hoedzje
en bistean
yn dizze drege tiid

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)