lavendel2

   
tsjinstfeint

in ingel
komme wy somstiden
tsjin op ús paad

in libjende siel
dy 't hoedet

en ús de wei wiist
troch it libbenslabyrint

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)