lavendel2

   
stille wike

foarjier
de blommen oan  'e fruchtbeam
komme wer
foar 't ljocht

yn harren bywêzigens
gean ik
de stille wike yn

en wrakselje
op 'e nij
troch lijen

lit djip yn my
besinke
hoe frij ik bin

foar my
hat Hy 't folbrocht
´t wurdt Peaske

aukje wijma

..................................................

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)