lavendel2

bidde

der is safolle te freegjen
safolle lek en brek
 
en ik kin
mar in lyts bytsje
 
kom meestentiids
 te let

aukje wijma   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)