lavendel2

rispinge

in grauwe dize hinget oer it lân
benimt myn each
it sicht foarút te sjen

de reis fan ôf 't stasjon
nimt oan lâns
swarte beamwallen
en resten fan 'e mais
yn 't giele novimber lân
sa reizgje ik nei 
m
yn nije beppesizzer
dy 't fol spanning op syn
kadootsjes wachtet

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)