am-fluss

   
 
Peaske daget

  

ik leau it net 
dat krús en dea it lêste wurd ha
  ik wit der is in nije moarn

  ik leau it net
dat Jo de wrâldferret ha
ik wit it fan Jo Soan  

  
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)