Afdrukken
Hits: 3625
palmpeaske

hjoed roppe wy
hosanna
en swaaie mei tûken

en moarn raze wy
krektlyk as de oaren
gean út ús eagen wei

aukje wijma