lavendel2

palmpeaske

hjoed roppe wy
hosanna
en swaaie mei tûken

en moarn raze wy
krektlyk as de oaren
gean út ús eagen wei

aukje wijma


   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)