lavendel2

   
berne wurde

it bern fan betlehim
moat fierwei komme
yn myn libben
fan hjoede de dei

libben dêr 't
frede en waarmte
foar it gripen leit

foar my en in lyts part
fan 'e wrâld

wol ik wier
op 'e nij berne wurde
ûnder de hoeders

de herberch
doarmet yn my om

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)