lavendel2

   
oer it wetter

útsicht oer
oankommende weagen
en hjoed
foar ‘t earst in blauwe loft

útsicht oer
safier ik sjen kin sân
foar de safolste kear
amelân

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)