Afdrukken
Hits: 3919
oer de libbens see hinne

as tûzen jier oan ‘e oare kant

krektlyk is as ien dei
en ien dei as tûzen jier

wêr meitsje ik my oan dizze kant
dan yn ‘e goedichheid drok oer

aukje wijma