lavendel2

   
mei ik hjoed

in lyts bytsje
fan Jo leafde
sjen litte

oan dy
oan mysels
en foaral oan Jo
dy't my
dy leafde jout

aukje wijma

.
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)