lavendel2

   
Leafdes Bern

Bethlehims Bern
lit ús sjen
hoe't wy yn leafde
libje kinne
mei
in lústerjend ear
de hân om in skouder
tiid om oan te sjen
leafde troch alles hinne

aukje wijma   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)