Afdrukken
Hits: 8585
leafde

minsken kinne
it libben net yn 'e hannen
fêsthâlde

as sân glyd it ús
tusken de fingers troch

Jo wolle
ús foar ivich
drage

aukje wijma