lavendel2

leafde

minsken kinne
it libben net yn 'e hannen
fêsthâlde

as sân glyd it ús
tusken de fingers troch

Jo wolle
ús foar ivich
drage

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)