lavendel2

langsme

no't de dagen
amper ljocht jouwe
de beammen harren sop
nei binnen ropt
en wy omklommerje

om waarmte ferlegen
ûnderdak sykje
yn hûs en herberch

thúskomme meie
by ússels

ferwachtsje we
Jo

die it dageljocht
aanstons
wer oer ús
opkomme lit

wer troch de hoop
djip yn ús ferskûle
opljochtsje kin

ús libbensstreamen
kreftich harren wei
sykje sille

wy meie mei-inoar
opnij begjinne

yn frede

aukje wijma
.

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)