lavendel2

langsme

ik sjoch út
nei in ingel
dy't my
bystean wol
in libbende siel
dy't my hoedet
en my de wei wiist
troch it libbenslabyrint

aukje wijma   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)