lavendel2

   
 kwetsbere rykdom

kinne en wolle wy
ôfsakje nei it Bern
yn it strie fan 'e krebbe
 
krekt berne rykdom
wêryn God romte kriget
skeppe kin

aukje wijma   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)