lavendel2

   
it paad bjuster

ûnrêst klammet har
oan my fêst

bewuollet har yn my
fret de inerlike rêst
oan flarden

en lit my
neaken en op 'e doele
ûnder in
rjochtinoanwizer efter

aukje wijma

.
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)