lavendel2

   
 
goed freed

sa fier gong Hy
oant swit op bloed útrûn
Hy waard te gek set
krusige
sa fier boppe minsklik
befetten út
omearmet Syn leafde
 dy en my
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)