lavendel2

goed freed

sa fier gong Hy
oant swit op bloed útrint
Hy waard te gek set
krusige

sa fier boppe
 minsklik befetten út
trochsetten

foar ús

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)