lavendel2

advint

de sinne komt op
dizze kâlde moarn
en makket

krekt foar kryst

kristallen paden
dêr ´t ik lâns gean
op wei nei it Ljocht.

aukje wijma


   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)