Afdrukken
Hits: 3761
foar it iten

freegjende berne-eagen
Ăștstutsen hantsjes

sa ferbûn
freegje wy tegearre
sjongend om seine

do en ik

aukje wijma