lavendel2

   
foar it iten

freegjende berne-eagen
útstutsen hantsjes

sa ferbûn
freegje wy tegearre
sjongend om seine

do en ik

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)